BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurten ELKİN
AİLE HEKİMLİĞİNDE YAŞLI SAĞLIĞI HİZMETLERİ
 
Aile hekimleri, aile sağlığı merkezlerinde birinci basamak sağlık hizmetleri sunmaktadır. Kendilerine kayıtlı olan nüfusa koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon hizmetlerini sunmaktadırlar. Yaşlılık fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Dünyamız her geçen gün yaşlanmakta olup, tüm dünyada doğum oranındaki düşüşle birlikte insan ömrünün uzamasıyla yaşlı nüfusu da giderek artmaktadır. Ülkemiz de yaşlanma sürecinin hızlı olduğu gelişmekte olan ülkeler arasındadır. Dolayısıyla bu alandaki hizmetlere de gittikçe ihtiyaç artmaktadır. Yaşla birçok organ ve sistemde fonksiyonel rezerv azalması ve yaşlılığa özel olmamakla birlikte yaşlanma için tipik olan ve “geriatrik sendromlar” olarak adlandırılan kronik hastalık sıklığında artış görülmektedir. Dünya genelinde yapılan çalışmalar incelediğinde yaşlılarda her iki cinsiyet için morbidite, mortalite ve engellilik halinin en sık nedeninin bulaşıcı olmayan hastalıklar olduğu görülmektedir. Bu nedenle aile hekimlerinin hizmet kapsamında önemli yer tutan gebe, bebek, çocuk nüfusu ve hizmetleri kadar yaşlı nüfus ve yaşlı sağlığı hizmetleri de önem kazanmıştır. Kronik hastalıkların takibi, hastalıklarda erken tanı, yeterli ve dengeli beslenme, fizik egzersiz ve hareketlilik, kazalardan korunma, tütün kullanımının kontrolü, akılcı ilaç kullanımının takibi, aşılama/bağışıklama ile evde bakım ve ev ziyaretleri verdikleri en önemli geriatrik hizmetlerdir. Bu hizmetlerin Aile Sağlığı Merkez’lerinde etkin ve kaliteli şekilde sunulması hem yaşlı sağlığı hem de toplum sağlığı açısından önemli olup, çalışmamızda yaşlı sağlığı hizmetleri ve bu hizmetlerin önemi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimi, Aile Sağlığı Merkezi, Yaşlı, Yaşlı Sağlığı 


Keywords: