BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erkan ÇAV
AKTİF YAŞLANMA İÇİN “ULUSAL EVDE BAKIM SİSTEMİ”
 
Türkiye’nin 65+ yaşlı birey nüfusu 7 milyona, oranı ise genel nüfusun yaklaşık yüzde 9’una yaklaşmıştır. 20 bin civarında yaşlı bireyin yatılı olarak kaldığı huzurevleri temelindeki mevcut kurumsal bakım sistemleri ile bu nüfusun refahı sağlanamaz. Bu kapsamda; yaşlı bireylerin tatminlerini karşılayan sağlıklı, huzurlu, dengeli ve aktif bir yaşlanma için, yaşlı refahını artırmak temelinde, ekonomik ve konut sorunlarını dolaylı, sağlık, beslenme, yalnızlık ve izolasyon ile “bakım” sorununu doğrudan “iyileştirme” olanağına sahip, bireysel ve toplumsal refahı destekleyen, geliştiren ve yayan, yetersiz ve mevcut toplumsal yapı açısından işlevsel olmayan kurumsal bakım hizmetlerini tamamlayan, birey-aile-toplum varoluş halkalarının sağlıklı bütünlüğünü sağlayan sosyal ilişkiler ve sosyal destek sistemlerini en güçlü biçimde harekete geçiren, ekonomik ve fiziksel çevre refahına destek olurken temelde fiziksel/bedensel, sosyal, duygusal/psikolojik ve manevi refahı doğrudan olumlu yönde etkileme gücüne sahip, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri, Özel Kurumlar vd. tüm dikey ve yatay sosyal hizmet sistemleri ile koordineli, bütünlüklü, eşgüdümlü olarak, devlet kurumları tarafından, kamu ve özel imkanlarla hizmet satın alma yoluyla veya diğer kamu-STK-Yerel Yönetimler-Özel kurumların ortak iş programlarıyla faaliyetlerinin karşılanması olanağının olduğu, bu kurumların tümünü içeren “Ulusal Evde Bakım Sistemi”nin (UEBS) kurulması, Türkiye’nin aile yapısı, toplumsal dokusu, ekonomik verimlilik, mevcut olanaklar, genel yaşam tercihleri ve “dezavantajlı bireyleri aileleri içinde ve aileleri ile birlikte refah içinde yaşatma” sosyal hizmet hedefi bağlamında ihtiyaç, etkili, sürdürülebilir ve kalıcı bir çözümdür. Bu alt-sistem, ülkenin bütün sosyal hizmet yapılarını, olanaklarını, fonksiyonlarını ve uygulamalarını birbiriyle entegre halinde yönetecek olan “Ulusal Bütünleşik Sosyal Hizmet Sistemi”nin parçası olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hizmet, Yaşlı Refahı, Aktif Yaşlanma, Ulusal Evde Bakım Sistemi 


Keywords: