BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Müge YUKAY YÜKSEL, Çiğdem DEMİR ÇELEBİ
BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABALAR İÇİN PSİKOEĞİTİM PROGRAMI: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI ÖRNEĞİ
 
Yaşlılık döneminde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle yaşam kalitesi etkilenmektedir. Bu da hem toplumsal hem de duygusal iyi olma halini etkilemektedir (Arpacı, Tokyürek ve Bilgili, 2015). Fiziksel aktivitenin ruhsal sağlığa olumlu etkisi, sosyal desteğin insanın fizyolojik süreçleri üzerindeki olumlu etkileri, psikolojik iyi oluşun beden sağlığı ve kronik hastalıklara olumlu etkileri üzerine çok sayıda araştırma bulgusu ortaya konmuştur. Bu bulgular, insanın bütünsel bir varoluşa sahip olduğunu, varoluşsal boyutlarının birbiri içinde karşılıklı etkileşim içinde işlev gösterdiğini kanıtlamaktadır (Ruuskanen, & Ruoppila, 1995). Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli araştırmalar ve projeler aracılığıyla yaşlılık dönemindeki bireylerin bedensel ve ruhsal rahatsızlıklarını anlamak ve önlem almaya ilişkin pek çok araştırma yapılmıştır (Demir-Çelebi ve Yukay- Yüksel, 2014; Fonte, & Neri, 2015; Kiyota, Tanaka, Arnold, & Aldrich, 2015). Yapılan bu araştırma ile etkileşimsel grup yaşantısına dayalı, yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu konu başlıklarından “Büyükanne ve Büyükbabalık Rolü” temalı psikoeğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. Süreç nisan ayının ilk haftasından başlayarak haftada bir gün olacak şekilde dört haftayı kapsayan dört oturumdan oluşmaktadır. Tüm oturumlar 90 dk. sürecek şekilde çalışma grubu ile uygulamalar araştırma grubunda yer alan iki psikolojik danışman tarafından dönüşümlü olarak (terapist-koterapist) yürütülmüş, araştırma grubunu oluşturan diğer kişiler de sürece gözlemci olarak katılmıştır. Araştırmadan elde edilen nitel veriler oturum bazında ele alınarak süreç hakkında detaylı bilgi sunulmuştur. Eylem araştırması yöntemiyle tasarlanan programın nasıl bir sürece evrildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Grup oturumlarında en fazla göze çarpan ve dile getirilen temaların “değişim” ve “çocuğa nitelikli vakit ayırma” olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eylem Araştırması, Torun, Büyükannelik, Büyükbabalık, Psikoeğitim Programı 


Keywords: