BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu KORKEM
DEMANSLI GERİARTRIK BIREYLERIN DENGE DÜZEYLERININ YÜRÜYÜŞ VE GÜNLÜK YAŞAM AKTIVITELERI ÜZERINE ETKISI
 
Giriş: Denge, istirahatte ve aktivite sırasında yer çekimi merkezini destek yüzeyi üzerinde tutabilmek için gerçekleştirilen postüral uyumdur. Yaşlanmayla birlikte normal postüral kontrol ve denge de yetersizlikler yaşanabilmektedir. Denge bozukluğunun nedenleri arasında, duyusal uyarının azalması, motor cevaplarda yavaşlama ve kuvvetsizlik, yakın görme ve duyma sorunları, sistolik kan basıncında azalma, kognitif yetersizlik ve depresif semptomlar yer almaktadır Amaç: Demanslı geriartrik bireylerin denge düzeylerinin yürüyüş ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisini incelemekti. Yöntem: Demans tanısı almış olan ve yürümesine engel başka nörolojik ve müskuloskeletal problemi olmayan bireyler çalışmaya alındı. Bireylerin sosyo demografik bilgileri sorgulandıktan sonra kognitif durumları için Mini Mental Test (MMT) , denge durumlarını ölçmek için Berg Denge Ölçeği (BDÖ), yürüyüş parametrelerinin değerlendirilmesi için Tinetti Yürüme Ölçeği (TGT), günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesinde ise Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi (BGYA) kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 78.47± 10.73 olan 68’i erkek (%39.1), 106 kadın (%60.9) toplam 174 birey dahil edildi. Yapılan Berg Denge Ölçeğinin puanlamasına göre bireyler düşme riski bakımından düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 gruba ayrıldılar. Yapılan istatistiksel analizlerde Tinetti Yürüme Testi ve Barthel günlük yaşam aktiviteleri indekslerinde üç grup arasında anlamlı fark bulundu (p˂0.05). Sonuç: Bu çalışma da demanslı bireylerin denge durumlarının yürüme parametreleri ve günlük yaşam aktiviteleri üzerinde etkin olduğu gösterilmiştir. Yaşlılarda yaşanabilecek denge problemlerine yönelik yapılacak değerlendirme ve verilen egzersiz programlarının denge ve düşme problemlerinin azaltılmasında önemli olacağı, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık seviyelerinin artacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Demans, Gariartri, Denge, Yürüme, Günlük Yaşam Aktivitesi 


Keywords: