BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra KALLİ, Pınar ATAK ÇAKIR, Amine ATAÇ
GENÇ ERİŞKİNLERDE FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYİNİN UYKU VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ
 
Kardiyovasküler, pulmoner ve metabolik fonksiyonları bulunan fiziksel uygunluk fiziksel aktiviteleri başarılı bir şekilde yapma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde özellikle gelişen teknoloji ile artan inaktif yaşam tarzı, bireylerin fiziksel uygunluğu üzerine oldukça olumsuz etki yaratmaktadır. Fiziksel aktivite düzeyindeki azalmaya bağlı olarak meydana gelen enerji dengesizliği; uyku bozuklukları, obezite, tip 2 diyabet, yaşam kalitesi bozuklukları gibi sağlık problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın amacı genç bireylerde fiziksel uygunluk ile uyku ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmamıza 22’si kadın, 29’u erkek 51 birey dahil edildi. Katılımcıların demografik bilgileri kaydedildi. Bireylerin fiziksel uygunluk düzeyleri 6 Dakika Yürüme Testine (6DYT) göre belirlendi. Uyku kalitesi; Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ile, yaşam kalitesi; Sağlık Durum Anketi-Kısa Form (SF-36) ile sorgulandı. Katılımcıların yaş ortalaması (21,51±1,54 yıl) ve VKİ ortalaması (22,97±2,66 kg/m2) hesaplandı. Bireylerin 6DYT skorları 628,29±98,37 metre ve PUKİ skorları 7,51±4,28 olarak belirlendi. SF-36’nın alt parametrelerinden fiziksel fonksiyon (96,27±6,31), fiziksel rol güçlüğü (82,84±27,15), emosyonel rol güçlüğü (77,78±34,42), zindelik ve yorgunluk (64,11±23,63), mental sağlık (68,47±21,95), sosyal işlevsellik (77,94±18,12), ağrı (86,02±73,12), genel sağlık algısı (70,58±15,35) skorları belirlendi. 6DYT ile PUKİ arasında anlamlı ilişki bulunmadı (r= -0,272 p=0,053). 6 DYT ile fiziksel fonksiyon (r= 0,384 p=0,005) ve fiziksel rol sınırlılığı (r= 0,492 p=0,000) arasında anlamlı ilişki saptandı. Değerlendirme sonucunda genç bireylerde fiziksel uygunluk düzeyinin uyku ve yaşam kalitesini etkilemediği sonucuna varıldı. Genç bireylerin fiziksel düzeyleri iyi durumda olduğu için yaşam kalitesine ve uyku kalitesine etkisi olmadığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Uygunluk, Genç Birey, Uyku, Yaşam Kalitesi 


Keywords: