BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gamze ÜNVER,Halil İbrahim TUNA, Güler BALCI ALPARSLAN
GERİATRIK BIREYLERDE SANAL GERÇEKLIK UYGULAMASININ AĞRI, FONKSIYONEL BAĞIMSIZLIK VE DEPRESYON ÜZERINE ETKISI
 
Giriş:Yaşlanan popülasyonun sağlık sorunları ile baş etme ve ekonomik yükünü azaltmak için akıllı uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürde sanal gerçeklik (SG) ile ilgili yapılan çalışmaların daha çok inme ve nörolojik hastalıklara yönelik ve bir rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastalar üzerinde yapıldığı görülmektedir. Ülkemizde SG uygulamalarının tıbbi alanda etkinliğini gösteren çalışmaların yetersizliği dikkat çekicidir. Amaç: Bu çalışma, bir sanal gerçeklik deneyiminin huzurevinde yaşayan geriatrik bireylerde ağrı, depresyon ve fonksiyonel yeterlilik üzerine etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Yönetem: Dans hareketleri içeren bir sanal gerçeklik videosu deney grubu katılımcılara uygulanmıştır. Her video 3 dakika sürmekte ve yaşlı birey 3’er dakikalık periodlar ile sabah kahvaltısını yaptıktan en az 30 dakika sonra ve akşam yemeğinden en az 30 dakika sonra uygulamaya alınmıştır. Sabah ve akşam 15 dakika olmak üzere günde 2 kez 3 hafta boyunca toplam 9 gün uygulama yapılmıştır. Uygulama toplam 3 hafta sürmüştür. Deney grubuna sanal gerçeklik uygulaması tamamlandıktan 1 hafta sonra ve 1 ay sonra ölçekler uygulanmıştır. Kontrol grubuna da ölçekler aynı zamanlarda doldurulmuştur. Bulgular: Deney grubunda 1.hafta ile 1.ayda alınan geriatrik ağrı ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Deney grubunda 1.ayda geriatrik ağrı ölçeği puanı, 1.haftadaki puana göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktür (p=0,000). Deney grubunun süreç içerisinde geriatrik depresyondan aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=0,001). Deney grubunda 1.hafta ve 1.ayda geriatrik depresyon puanı, uygulama öncesi puana göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktür. Hastaların fonksiyonel bağımsızlık değerleri uygulama öncesi, 1. Hafta ve 1. Ay sonu değerleri arasında farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Sonuç ve Öneriler: Bu pilot çalışma, sanal gerçeklik oyun sisteminin semptom yükü azaltmada yaşlı yetişkinler için etkili bir uygulama olabileceğini göstermektedir. Sanal gerçeklik oyunları yaşlı bakım merkezlerinde, huzur evlerinde, hastanelerde kolayca uygulanabilir. Gelecek çalışmaların daha büyük örneklem grubu ve uygulama süresindeki değişiklikler ile yapılması önerimizdir.

Anahtar Kelimeler: Geriatri, Sanal Gerçeklik, Geriatrik Ağrı, Geriatrik Depresyon, Fonksiyonel Bağımsızlık 


Keywords: