BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra KALLİ, Pınar ATAK ÇAKIR
GERİATRİK BİREYLERDE SİGARA KULLANIMININ KOGNİTİF VE EMOSYONEL FONKSİYONLARA ETKİSİ
 
Artan yaş neticesinde kronik hastalıklarda, kognitif ve emosyonel problemlerde artış görülmektedir. Kognitif ve emosyonel problemlerdeki yükseliş ile birlikte kişinin yalnız kalması sonucunda sigara tüketimi artabilmektedir. Sigara kullanan geriatrik bireylerde emosyonel ve kognitif fonksiyonları değerlendirmek amacıyla bu çalışma tasarlandı. Çalışma İstanbul Medipol Üniversite Hastanelerinin farklı departmanlarında tedavi gören 29’u kadın, 31’i erkek gönüllü 60 yaşlı birey ile gerçekleştirildi. Katılımcılar sigara içen ve sigara içmeyen olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışma 3 ay sürdü. Bireylerin yaş, sigara kullanım durumu ve kronik hastalık varlığı kaydedildi. Bireylerin kognitif düzeyleri Mini Mental Test (MMT), Montreal Kognitif Değerlendirme Testi (MoCA) ve Saat Çizme Testi (SÇT) ile, emosyonel durumu Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDS) ve Geriatrik Anksiyete Ölçeği (GAS) ile değerlendirildi. Gruplar Vücut Kütle İndeksi (VKİ, kg/m2), cinsiyet ve kronik hastalıklar yönünden homojen dağılıma sahipti (p>0,05). Sigara içen grubun yaş ortalaması içmeyen gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,011). MMT, MoCA, SÇT, GDS ve GAS skorları yönünden her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). GDS ile MMT (r= -0,400 p=0,002) ve MoCA (r= -0,256 p=0,048) skorları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. Yaşlı bireylerde sigara kullanımının kognitif ve emosyonel fonksiyonlara etkisi olmadığı ama kognitif ve emosyonel fonksiyonların yakın ilişkili olduğu sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Emosyonel, Kognitif, Sigara, Yaşlı 


Keywords: