BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Recep Enes ÇELİK, Elif ÖRSELOĞLU, Arzu ÇİLO, Büşra TERİM
İLERİ GENÇ VE ORTA YAŞLI BİREYLERDE DENGE VE REAKSİYON ZAMANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Çalışmanın Problemi: İleri genç ve orta yaşlı bireylerde zaman içerisinde nasıl bir değişim gözlenmektedir? Görülen denge değişimi ile reaksiyon zamanı arasında bir ilişki var mıdır? Çalışmanın Amacı:Yaşlanma ile beraber vücutta fizyolojik ve morfolojik değişimler görülmektedir. Bunlar zaman içerisinde denge, kas kuvveti, endurans gibi parametrelerde gerilemeye sebep olmaktadır. Statik ve dinamik denge çalışmaları çoğu grup sağlıklı veya hasta popülasyonda hem değerlendirme hem de rehabilitasyon amaçlı uygulanmaktadır. Çalışmanın amacı denge ve reaksiyon zamanı arasındaki ilişkinin incelenmesi, tanı ve rehabilitasyon aşamalarında efektif veriler sağlanmasıdır Yöntem:Araştırmada, betimleyici bir araştırma yöntemi kullanılmış olup,araştırmanın evrenini İstinye Üniversitesinde gönüllü olarak değerlendirmeye katılan 60-80 yaş arası 15 kadın 15 erkek olmak üzere 30 sağlıklı birey oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak geçerlik ve güvenilirliği bulunan; RulerDrop Test, Tandem Walk Test, BergBalanceScale isimli üç test uygulanmıştır.Gerekli istatistik değerlendirmeler ise SPSS programı kullanılarak yapılıp, sonuçlar t-Testi ve diğer testler kullanılarak yorumlanmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Çalışmaya katılan bireyler genç yaşlı ve daha yaşlı olmak üzere 2 gruba ayrıldığında gruplar arasında fiziksel aktivite düzeyi, Berg Denge Skoru, Tandem Yürüyüş Testi Skoru ve Ruler Test Skoru açısından istatistiksel fark bulunamadı. Ancak fiziksel aktivite düzeyi ile, Berg Denge Ölçeği Skoru, Tandem Yürüyüş Testi , Ruler Test Skorlarının her biri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi.(p<0,05)

Anahtar Kelimeler: Denge, Yaşlılık, Fiziksel Aktivite 


Keywords: