BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şerif ESENDEMİR
KENTTEKİ YAŞLILIK ALGISININ AKTİF YAŞLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Türkiye’deki sosyo-demografik dönüşüm hızlı kentleşmeyle birlikte son yıllarda farklı bir boyut kazanmaya başlamıştır. Daha çok kırı mesken eyledikleri söylenen yaşlılar, göçle birlikte kentin gözle görülür önemli sakinleri olmuşlardır, fakat kentin aktif yaşlanma anlamında yaşlıların yaşayacakları/yaşlanabilecekleri ideal mekânlar olup olmadıkları hâlâ bir tartışma konusudur. Kentin yaşlılar için ideal bir mekân/yaş(lı) dostu olması şüphesiz ki sadece hep dillendirilen fiziksel çevrenin düzenlenmesiyle ilgili değildir, sosyal olarak kentte yaşayan insanların yaşlılık algısı da büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenledir ki bu çalışmada kentin yaşlı-dostu topluluklar aracılığıyla, yaşlılık algısı açısından, aktif yaşlanmaya bir katkısının olup olmadığı incelenmiştir. Kentteki yaşlılık algısı bağımsız bir değişken olarak ele alınıp farklı bileşenleriyle bağımlı bir değişken olan aktif yaşlanma üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Yaşlı-Dostu Kentler Perspektifi’nin 8 ana kriterlerinden biri olan saygı ve sosyal içerme başlığı altında, İstanbul örnek alınarak, yaşlı-dostu kapsayıcı hizmetler, halkın yaşlılık algısı, kuşaklararası ve aile içi etkileşim, halkın eğitimi, toplumsal ve ekonomik içerme kategorileri ele alınmıştır. Bunu desteklemek için de yaşlılık algısının dönemsel olarak dünden bugüne nasıl bir değişim gösterdiği kuramsal bir çerçeve de sunulmuştur. Kentteki yaşlılık algısının bütün bileşenleri dikkate alındığında genel itibariyle yaşlılara yönelik olumsuz/negatif bir algının yaşlıların kente aktif yaşlanmasının önünde büyük bir engel teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu engeli aşmak için de kentlerin sadece fiziki açıdan değil, aynı zamanda sosyal açıdan da yaş(lı) dostu kılınması gerektiğine dair bir hedef çalışmada ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aktif Yaşlanma, Yaşlı-Dostu Kent, Yaşlı-Dostu Topluluklar, Yaşçılık, Gümüş ekonomi ve Sosyal İçerme 


Keywords: