BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serap BAYRAM, Esra USTA, Özlem ALTINBAŞ AKKAŞ
TÜRKÇE’YE UYARLANAN MİNİ-COG TESTİNİN KURUMSAL BAKIM ALAN YAŞLI BİREYLERDE PSİKOMETRİK UYGUNLUĞU
 
Giriş ve Amaç: Yaşlanmayla birlikte görülen demansın erken tanılanabilmesi için bilişsel işlevdeki bozulmanın uygun araçlarla taranması gerekmektedir. Bu çalışma Mini-Cog’un Türkçe versiyonunun kurumsal bakım alan yaşlılarda bilişsel taramalarda kullanılmak üzere psikometrik uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma bir ilde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı üç kurumsal bakım merkezinde Şubat 2019 yılında yapılmıştır. Çalışmanın başlangıcında hekim tarafından konulmuş tıbbi tanısı olma durumu kriter olarak alınarak Demanslı (D=19) ve Demanslı Olmayan (ND=80) gruplar oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak Mini-Cog Testi ve Mini Mental Durum Değerlendirme Testi (MMT) kullanılmıştır. Ölçeğin dil geçerliği ve kültürel adaptasyonu yapıldıktan sonra güvenirlik ve geçerlik analizi yapılmıştır. Duyarlılığı ve özgüllüğü test etmek için ROC eğrisi analizi, ayırt ediciliğe karar vermek ve test tekrar test güvenirliği için Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Değerlendiriciler arası güvenirlik Kappa analizi ile test edilmiştir. Bulgular: D grup ve ND gruplarının Mini-Cog ve MMT puanları arasında pozitif ve anlamlı korelasyon görülmüştür (p≤ 0,01). Mini-Cog’un duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %90 ve %83 bulunmuştur. Kesme noktası bu çalışma için 2,5’dir. Mini-Cog puanının değerlendiriciler arası güvenirliği yeterli düzeyde bulunmuştur (K=0,58, p≤ 0,01). D grupta Mini-Cog puanı için iki hafta sonra yapılan test tekrar test geçerlik düzeyinin yeterli olduğu görülmüştür (r=0,98, p≤ 0,01). Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, Mini-Cog’un kabul edilebilir bir duyarlılığa, özgüllüğe sahip olduğunu ve MMT ile önemli ölçüde uyumlu olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Demans, Bilişsel Değerlendirme, Mini-Cog, Güvenirlik ve Geçerlik 


Keywords: