BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu AKSOY
YAŞLI BİREYLERDE KUVVET ANTRENMANININ YAŞAM KALITESI ÜZERINE ETKISI
 
Yaşlılık, bireylerin fizyolojik ve ruhsal güçlerini yavaş yavaş kaybetme durumu olarak tanımlanabilmektedir. Yaşlılık dönemin fiziksel aktivite kapasitesi yönünden olabildiğince yüksek düzeyde geçirmek önemlidir. Bu da bireyin yaşam kalitesini yükseltecektir. Bu çalışmanın amacı, yaşlı bireylerde kuvvet antrenmanının yaşam kalitesi üzerine etkisini incelemektir. Çalışmaya, 65 yaş üzeri gönüllü kadınlar katılmıştır. Katılımcılar, kuvvet antrenmanı (n=17) ve kontrol (n=18) grupları olmak üzere rasgele iki gruba ayrıldı. Katılımcıların demografik bilgileri kaydedildi. Antrenman öncesi ve sonrası yaşam kalitesi (SF-36) anketi uygulanmıştır. Kuvvet antrenmanı grubu toplam 12 hafta ve haftada 3 gün kuvvet antrenmanı yaptı. Kontrol grubu ise hiçbir fiziksel aktiviteye veya antrenman yapmadı. Yaşam kalitesi anketi ön ve son test ortalamalarını test etmek için non-parametrik testlerden Wilcoxon Sign Ranked testi uygulanmıştır (p<0.05). Kuvvet antrenmanı ve kontrol grupları arasında karşılaştırılma Mann-Whitney U Testine gore belirlenmiştir (p<0.05). Kuvvet antrenmanı grubunun ön test ve son test sonuçlarına göre, SF-36 yaşam kalitesini alt birimlerinde fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, genel sağlık, sosyal fonksiyon, duygusal fonksiyon, mental sağlık, fiziksel sağlık ve SF 36 toplam skor değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kontrol grubunun SF 36 alt ölçek ve toplam skor değerlerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Gruplararası karşılaştırmada SF 36 alt ölçekleri ve toplam skor sonuçlarına göre son test sonuçları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç olarak, yaslı bireylerde 12 haftalık kuvvet antrenmanı yaşam kalitesi açısından pozitif değişime neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Kuvvet Antrenmanı, Yaşam Kalitesi 


Keywords: